GalvenāZiņas

Jaunumi


Grozījumi AS "Meridian Trade Bank" "Vispārējos darījumu noteikumos"


[ 01.09.2017 ]

2017. gada 1. novembrī stāsies spēkā AS “Meridian Trade Bank” Vispārējie darījumu noteikumi (turpmāk arī Noteikumi) jaunā redakcijā.

 

Būtiskākās izmaiņas veiktas sakarā ar grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas banku darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos.

 

Noteikumos precizēta klienta izpētes un patiesā labuma guvēja noskaidrošanas kārtība, kā arī detalizētāk noteiktas klienta pārstāvības tiesības un tiesības pilnvarot citu personu, precizēta kārtība un prasības klienta anketas/ kartiņas iesniegšanai  –gan uzsākot sadarbību ar Banku, gan sadarbības laikā.

 

Grozīta kārtība, kādā Noteikumos tiek veikti grozījumi, to spēkā stāšanās kārtība – noteikts, kuros gadījumos Bankai ir pienākums ievērot divu mēnešu termiņu – ja klients ir patērētājs un kuros, Bankai ar klientu vienojoties, tā var atkāpties – termiņš var netikt piemērots grozījumiem Noteikumos vai Cenrādī – ja tie attiecas uz maksājuma pakalpojumiem, kurus veic klienti, kas nav uzskatāmi par patērētājiem. Banka ir tiesīga nepiemērot divu mēnešu spēkā stāšanās termiņu pakalpojumiem, kas neatbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajam maksājuma pakalpojuma termina skaidrojumam un uz maksājuma pakalpojumiem, ko sniedz citā valstī, ja maksājuma pakalpojuma maksātāja un saņēmēja maksājuma pakalpojuma sniedzējs (maksājumi no/uz) atrodas ārpus ES un EEZ valstīm un maksājuma pakalpojumi veikti valūtā, kas nav kāda no ES un EEZ dalībvalstu nacionālām valūtām.

 

Noteikumos vispārīgi ietverta atsauce uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 un punktu redakcijas izteiktas tā, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas prasībām, proti, klients, klienta pārstāvis (arī maksājuma kartes lietotājs) un patiesā labuma guvējs – fiziskas personas, stājoties darījuma attiecībās ar Banku, saskaņā ar ES tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, piekrīt, ka Banka ir tiesīga apstrādāt visus klienta, klienta pilnvarotās personas (arī maksājuma kartes lietotāja) un patiesā labuma guvēja datus, tai skaitā personas identifikācijas kodus un citu personu identificējošu informāciju.

 

Vadoties no labās prakses, noteikta kārtība dokumentu un informācijas apmaiņai starp Banku un klientu.

 

Noteikumi ir papildināti ar nosacījumu, ka Banka ir tiesīga nekavējoties vienpusēji apturēt vai pārtraukt sniegt pakalpojumus  valūtās, kas nav euro, ja pakalpojumu sniegšana ar konkrēto valūtu kļūst neiespējama, dēļ iemesla, kad korespondentbanka vai citi iesaistītie sadarbības partneri aptur vai pārtrauc sniegt Bankai pakalpojumus konkrētajā valūtā. Banka nav atbildīga par klienta zaudējumiem, kas radušies neizpildīta  klienta maksājuma rīkojuma dēļ, ja šis neiespējamības cēlonis ir Bankas  korespondentbankas vai cita iesaistīta sadarbības partnera atturēšanās no maksājuma izpildes. Noteikumi ir papildināti arī ar nosacījumu, ka Bankai ir tiesības kompetentas iestādes vai amatpersonas apķīlāšanas vai piedziņas rīkojuma saņemšanas gadījumā konsolidēt (apvienot) vienā klienta kontā naudas līdzekļus, uz kuriem vēršama piedziņa.

 

Iekļauts jauns Bankas pakalpojums, kuram saistoši ir  Pamatkonta noteikumi, kas Bankai, vadoties no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma prasībām, tiek piedāvāts klientiem fiziskām personām – ES rezidentiem. Ar jauno pakalpojumu saistīti papildinājumi, kas veikti noteikumu sadaļā Darījumu izbeigšanas kārtība.

 

Atbilstoši grozījumiem Latvijas Republikas tiesību aktos par papildu prasībām interneta maksājumu drošībai, veikti grozījumi Internetbankas MultiNet lietošanas noteikumos – iekļauta kārtība, kas nosaka, ka klientam tiek izsniegti papildu autentifikācijas rīki un veikti citi redakcionāli precizējumi.

 

Vispārējie darījumu noteikumi  (spēkā no 01.11.2017.)

 

Ar cieņu,

AS “Meridian Trade Bank”

 

 

 
  
Informācija
AS "Meridian Trade Bank" Galvenais ofiss
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@mtbank.eu
E-komercija